Sexkjøpslovdebatt: Brev/e-post til LDO vedr. påstander i mitt forrige blogginnlegg

Hei. Viser til mitt blogginnlegg «Når vaktbikkja IKKE verner det enkelte familiemedlem – og hvordan hensikten IKKE helliger middelet» og min samtale på twitter med Sunniva Ørstavik (aka @Sorstavik), samt samtale etter debatt på DogA 28. august 2013:

@oivindman utfordrer @SOrstavik kritisk-retorisk

 

Jeg ønsker følgelig svar fra LDO på «alle påstandene i bloggen min». Etterrettelighet fra LDOs side er noe jeg absolutt setter stor pris på, som jeg selv stadig også gjør mitt ytterste for å legge til grunn.

Når det gjelder mine påstander kan jeg først begynne med å understreke mitt kritisk-retoriske perspektiv til hvordan LDO ved Sunniva Ørstavik m.m.fl. (bl.a. Aps Marit Nybakk) uttrykker seg, gjennom bevisste og ladede retoriske grep, og omtaler mennesker som selger seksuelle tjenester på en måte som på- og viderefører kraftig stigma, fordommer – og ikke minst har vist seg å inspirere til trakassering og sjikane av frivillige sexarbeidere gjennom bl.a. sosiale medier.

Meldinger på sosiale medier, i etterkant av Sunniva Ørstaviks standhaftige utspill om at sexarbeidere «selger kroppen sin» og ikke seksuelle tjenester, som «Du er ikke sexarbeider – du er H O R E!!» kan dokumenteres og legges til grunn for dette kritisk-retoriske perspektivet. Om LDO trenger å se eksempler på slike meldinger har LDO muligheten til å opprette en tettere kontakt med f.eks. Hege Grostad og andre som selger seksuelle tjenester. Det er svært mulig at mange av dem, i disse dager med ombudets utspill, av åpenbare grunner, ikke har tillit til LDO. Jeg anbefaler likevel at ombudet legger seg i selen for å bygge opp tillit, vise respekt for alle som selger seksuelle tjenester – og lytte oppmerksomt, for om mulig utvide sin kunnskap om de forskjellige forhold og situasjoner hver enkelt som selger seksuelle tjenester befinner seg i – og hva man innenfor diskrimineringslovverket kan gjøre for å lette på og avskaffe Horestigmaet mange dessverre i overveldende grad opplever.

LDO «skal håndheve likestillings- og diskrimineringslovene, samt diskrimineringsforbudene i boliglovene. Det har også overvåkningsoppgaver og skal passe på at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnekonvensjon» (http://snl.no/Likestillings-_og_diskrimineringsombudet). Kvinnekonvensjonen definerer forøvrig diskriminering av kvinner som

enhver kjønnsmessig sondring, utelukkelse eller innskrenkning som har som virkning eller formål å svekke eller utelukke anerkjennelsen, utnyttelsen eller utøvelsen av kvinners menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile eller ethvert annet område, på grunnlag av likestilling mellom menn og kvinner og uten hensyn til ekteskapelig status. (http://no.wikipedia.org/wiki/FNs_kvinnekonvensjon)

 

Påstander, videre grunnlag – og påfølgende spørsmål:

Jeg påstår at Hege Grostad – m.m.fl. mennesker som selger seksuelle tjenester – dekkes, kan og skal beskyttes/vernes mot usaklig forskjellsbehandling og diskriminering, gjennom gjeldende lover, konvensjoner og regelverk – samt og jf. også Oslo Tingretts domsavsigelse som rettskilde.

 1. Bestrider LDO denne påstanden?
 2. Bestrider LDO Oslo Tingretts rettskompetanse?
 3. Oppfatter LDO seg som et organ med overordnet makt og rettskompetanse ift. Oslo Tingrett, og derfor ikke trenger å innrette seg tingrettens domsavsigelser?

Når det gjelder LDOs mandat skal LDO (ombudet) og LDN (nemnda) føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av regelverkene som nevnt i Diskrimineringsombudsloven § 1, 1-7. Sexkjøpsloven tilhører følgelig ikke regelverk, konvensjonene eller lovene etter lovens § 1.

Diskrimineringsombudsloven §§ 5 – 10 omhandler nemndas oppgaver og vedtaksmyndighet. Etter § 7, andre ledd, kan nemnda «pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører og for å hindre gjentakelse». Etter § 12, første ledd, kan vedtak av nemnda bringes videre inn for domstolene for full prøving av saken.

Regjeringen ved Justis og beredskapsdepartementet foreslår i hovedsak sivilrettslige sanksjoner ved brudd på diskrimineringslovverkets bestemmelser, da det også kan kreves oppreisning og erstatning for økonomisk tap, og slike saker må behandles av domstolene (jf. lovforarbeider).

Det samme gjør jeg. Hege Grostad, m.m.fl. kan benytte seg av denne muligheten. Oslo Tingrett har jf. domsavsigelse (dom 12-196791TVI-OTIR/05), nevnt i mitt blogginnlegg, åpnet for sexarbeideres fulle og like rettigheter etter at tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen la likhetsprinsippet – og like plikter for like rettigheter – til grunn i domsavsigelsen. Juridisk og legalt kan Hege Grostad m.m.fl. nå føre rettslig sak og legge hele diskrimineringslovverket til grunn, etter og jf. Aml. § 13-1.

I mitt blogginnlegg påpeker jeg hvordan Sunniva Ørstaviks bevisste ladede retorikk har medført ikke bare reaksjoner fra Hege Grostad selv, men også utvidet hyppighet og rom for flere og grovere «sjikanerende og trakasserende meldinger» gjennom sosiale medier. Min påstand om at ytringer som «Du er ikke sexarbeider – du er H O R E!!» er sjikanerende og trakasserende – og viderefører Horestigma – ser jeg selv ikke som vanskelig å påvise eller legge til grunn. Jeg tror ikke en domsstol vil finne det heller. Regel om såkalt ”delt” bevisbyrde vil også følgelig gjelde. LDO vil i en rettsinstans måtte kunne forsvare og påvise at den bevisste ladede ordbruken ikke har med- og påført Grostad m.m.fl. trakassering, videre Horestigma eller annen videre ulempe som følge av diskriminerende ytringer.

 

Jeg påstår i mitt blogginnlegg at politiets «Operasjon Husløs» er et klart tilfelle av «direkte diskriminering», forskjellsbehandling som har som formål eller direkte virkning at noen stilles dårligere enn andre.

 1. Bestrider LDO at mennesker som selger seksuelle tjenester har rettigheter etter husleieloven?
 2. Bestrider LDO Fafo-forskning og funn av at kvinnelige sexarbeidere som har vært utsatt for vold og/eller trusler, sier at de ikke ønsker å anmelde, fordi de er redde for enten de selv, eller venninner de bor hos skal miste leilighetene de bor i, dersom politiet blir oppmerksom på deres virksomhet?
 3. Oppfatter LDO at mennesker som selger seksuelle tjenester kan fratas/miste depositum og tvinges ut på gata av politiet – og at dette ikke er «direkte diskriminering»?

 

Jeg påstår i mitt blogginnlegg at Sexkjøpsloven virker juridisk og legalt «indirekte diskriminerende» når innføringen av den de facto gir skjeve virkninger fordi ulike tilfeller behandles på en slik måte at det ikke tas hensyn til ulikhetene.

 1. Bestrider LDO at Sexkjøpsloven påvirker mennesker som selger sex frivillig, jf. Hege Grostad, og virker reduserende ift. hennes og andre sexarbeideres rettigheter etter gjeldende diskrimineringslovverk og domsavsigelser?
 2. Bestrider LDO Dr Laura Agustín (og min) påstand og tilnærming, om at «we will assume that what all women say is what they mean» ift. troverdighet, selvstendig ansvar og autonomi vedr. sosial og politisk diskurs opp mot rettslige spørsmål ift. tvang og frivillighet – og kjøp og salg av seksuelle tjenester?
 3. Oppfatter LDO at Sexkjøpsloven, og ombudet selv – gjennom sin støtte til denne loven, samt retorikk – tar hensyn til ulikhetene, rettighetene – og de forskjellige situasjoner og behov sexarbeidere befinner seg i?

 

Videre påstår jeg at hverken LDO, eller andre forkjempere for Sexkjøpsloven, har lagt til grunn hensyn eller avveiinger som taler for at forskjellsbehandlingen av sexarbeidere har vært saklig i nevnte tilfeller.

 1. Bestrider LDO dette? I så fall ber jeg om kilder, og lenker til uttalelser, til der hensyn avveies, og argumentasjon føres for at forskjellsbehandlingen har vært saklig.
 2. Bestrider LDO at Sunniva Ørstavik, da jeg personlig snakket med henne – og høflig utfordret henne til å legge om sin språkbruk – etter debatten 28. august, ikke kunne, ønsket og/eller ville være saklig juridisk og praktisk etterrettelig for ladede retoriske grep og påstand om at Hege Grostad m.m.fl. «selger kroppen sin» og ikke seksuelle tjenester?
 3. Oppfatter LDO at ombudet ikke trenger å være og opptre saklig og etterrettelig i nevnte tilfeller, og andre tilfeller der grunnleggende friheter og rettigheter er utsatt og står på spill?

 

Jeg påstår at det er faglig ignorant og bemerkelsesverdig at f.eks. Pro Senteret, med sin uvurderlige kompetanse på feltet, ikke ble invitert til deltakelse på lik linje med politiinspektør Simon Häggström fra Stockholmspolitiet, og nedsnakket av flere partirepresentanter som faginstitusjon og kompetansesenter, under debatten. Videre påstår jeg at vi i debatten i særdeleshet bør ta oss tid til å høre på alt av nødvendige innspill som kommer fra kvinner, menn og transpersoner som har forskjellige og ulike erfaringer opp mot kjøp og salg av seksuelle tjenester – og at LDO skal legge til rette for utsatte individers og gruppers rett til og opplevelse av å bli hørt, de lege lata.

 1. Bestrider LDO Pro Senteres lange erfaring, innsikt og fagkompetanse som faginstitusjon og kompetansesenter – og at det er naturlig å invitere representanter fra senteret til deltakelse på lik linje med f.eks. politiinspektør Simon Häggström fra Stockholmspolitiet?
 2. Bestrider LDO at ombud, politikere og debattdeltakere i særdeleshet trenger å lytte til og høre alt av nødvendige innspill fra mennesker med forskjellige og ulike erfaringer opp mot kjøp og salg av seksuelle tjenester – da disse, også grunnet Horestigma, ikke vokser på trær?
 3. Oppfatter LDO at ombudet ikke skal legge til rette for utsatte individers og gruppers rett til – og opplevelse av – å bli hørt, de lege lata?

 

Jeg påstår at Sexkjøpslovens diskriminerende forbudslinje er en faglig og juridisk svak løsning for bekjempelse av trafficking, menneskehandel og tvangsprostitusjon.

 1. Bestrider LDO, med henblikk på alle nevnte, saklige og etterrettelige tilfeller jeg har nevnt så langt, at Sexkjøpslovens forbudslinje er diskriminerende?
 2. Bestrider LDO at Sexkjøpsloven mangler faglig og juridisk forankring, for bekjempelse av trafficking, menneskehandel og tvangsprostitusjon (forsåvidt allerede dekket i annet lovverk), ift. bruk av grundige lovforarbeider, bruk av høringsinstanser – og ikke minst konkrete planer om resultatstyring, samt resultat- og måloppnåelse?
 3. Oppfatter LDO at det ikke er både dobbeltmoralsk og urovekkende at den norske stat, når Oslo Tingrett slår fast at sexarbeidere skal betale skatt til fellesskapet, ikke vil gi dem organisasjonsfrihet i dette fellesskapet, vern mot diskriminering eller andre muligheter, friheter og rettigheter som vi andre tar for gitt – og at staten ikke opptrer, de facto, som «den aller verste hallik»?

 

Jeg setter, som sagt, stor pris på at alle mine påstander, hensyn og spørsmål som jeg frembringer for ombudet blir besvart på en utfyllende, etterrettelig, respektfull og opplysende måte. Om noen påstander, hensyn og/eller spørsmål fremstår som uklare for ombudet, eller at ombudet ønsker utvidet kildegrunnlag og ytterligere informasjon og innspill, ber jeg om at ombudet tar umiddelbar kontakt slik at det ikke oppstår noen uklarheter. Takk.

 

Mvh.

Øivind Nordahl

 

NB! Dette brevet blir forøvrig også publisert på min blogg for åpenhet, etterrettelighet og videre innspill fra andre, også der. Jeg forventer imidlertid svar fra ombudet i pdf. og/eller brevform til hhv. oivindman@yahoo.com og/eller postadresse Josefinesgate 1, 0351 Oslo.

Dette innlegget ble publisert i hersketeknikker, LDO, Likestilling, Likestillings- og diskrimineringsombudet, menneskehandel, sexarbeidsdebatt, sexarbeidsrett, sexkjøpsloven, sexmigrasjon, sjikane, Språk & kommunikasjon, stigmatisering, trafficking, trakassering og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.

3 kommentarer til Sexkjøpslovdebatt: Brev/e-post til LDO vedr. påstander i mitt forrige blogginnlegg

 1. Tilbaketråkk: Videresendt info- om LDO-klagebrev, til Likestillings- og diskrimineringsnemnda « Livets Blogg

 2. Tilbaketråkk: Videresendt info om LDO-klagebrev, til Likestillings- og diskrimineringsnemnda « Livets Blogg

 3. Tilbaketråkk: Epost/brev til Marit Nybakk 12.09.2013: Ang. seksuell trakassering av sexarbeidere « Livets Blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *